Skip to content

Terugblik op de uitzenddienst

Een indrukwekkend moment; na alle voorbereidingen werden Gerben en Gerda Budding uitgezonden door hun thuisgemeente om voor Wycliffe Bijbelvertalers te gaan werken. Wat is het fijn om dan bovenal het Woord van God te horen. Het Woord dat onder ons blijft wonen als zenders en met Gerben en Gerda meegaat naar Congo.

Verkondiging

Zondagavond 23 oktober werden in de avonddienst van de gemeente Hoevelaken, Achterveld en Stoutenburg Gerben en Gerda uitgezonden naar DR Congo. Ds. Van Trigt leidde de dienst en verkondigde Gods Woord naar aanleiding van 1 Petrus 4 vers 10 en 11. Alle aanwezigen werden onderwezen in het christenleven in ‘de laatste dagen’. Dit leven wordt getekend door vurige onderlinge liefde en het onderling dienen van de ander. Hiervoor ontvangt de christen ‘charisma’ een ‘onverdiend geschenk’. Dat charisma mogen wij inzetten voor de ander. Charisma is niet iets wat je gebruikt voor jezelf, of waarover je opschept, maar een gave waarmee je Christus en Zijn Gemeente dient. God is veelzijdig, ook in het uitdelen van de genadegaven. Elke christen ontvangt deze, maar hoe verschillend kunnen ze zijn. Twee hoofdgroepen worden in deze gaven onderscheiden, de gaven van het spreken en de gaven van het dienen. Elke christen mag zich daarom als eerste afvragen of de woorden die hij spreekt ook Gods woorden zijn. Als tweede is het altijd de vraag of ons dienen ook uit Gods kracht is, met aflegging van onszelf, zoals Jezus ons heeft voorgedaan. Of we spreken en dienen in Congo, of dat we ons charisma in mogen zetten in Nederland, God werkt overal.

Uitzending

Na de verkondiging verrichte ds. Ouwehand als directeur van de GZB de uitzending. Een plechtig, mooi en indrukwekkend moment. Gerben en Gerda hebben volmondig ‘ja’ gezegd om in Congo te gaan werken in Gods koninkrijk. Ook de gemeente committeerde zich aan de opdracht zenders te zijn van Gerben en Gerda, met een uitgesproken ‘ja’. Met Gods zegen, door handoplegging en toezingen van de gemeente mogen ze gaan, dat geeft vertrouwen!

Toespraken

In de toespraken die volgden werden Gerben Gerda en ook de gemeente toegesproken. Antje Kievit sprak namens Wycliffe Bijbelvertalers en gaf aan dat Congo een spannend land is. We denken dan al gauw aan de politieke situatie. Congo is echter ook spannend vanwege het vele werk wat verzet zal worden om in de komende tijd vele nieuwe vertalingen van de Bijbel op te leveren. Ze riep op om vooral de opgewektheid te bewaren en God, elkaar en de gemeente te dienen. De kerk van Congo en de gemeente in Hoevelaken gaan samen de kerkgeschiedenis in.
Ds. Ouwehand sprak namens de GZB en zag uit naar een vruchtbare periode, ook in de samenwerking tussen Wycliffe Bijbelvertalers en de GZB. Hij onderstreepte dat Gerben en Gerda niet alleen gaan, maar gezonden zijn, niet alleen door de gemeente, maar ook door de drie-enige God.
Namens de thuisfrontcommissie sprak Willemieke Reijnoudt. Zij stond stil bij de naam die Gerben en Gerda gegeven hebben aan hun missie: ‘Woord voor het hart’. Vanuit de TFC sprak ze een kort bemoedigingswoord, ‘Weet je gedragen door Hem’. Een beloftewoord, De TFC zal haar werk en taken trouw en in afhankelijkheid uitvoeren. En een woord van oproep, ‘laat ons ook weten wat voor jullie nodig is’. Ze sloot af met een hartenkreet, ‘We zien jullie graag gaan (…) Vanuit óns hart wensen en verlangen we mét jullie dat de Bijbel meer en meer bekend wordt voor het Congolese volk. Zie het als ons ‘ja’.
De heer De Wit sprak namens de kerkenraad de gemeente en Gerben Gerda toe. Het zenden en hierop ‘ja’ zeggen betekent dat de gemeente Gerben en Gerda zal steunen, met gebed en gaven. Gerben en Gerda werden bedankt voor alles wat ze betekent hebben en de manier waarop ze hun gaven hebben ingezet in de gemeente.
Gerben en Gerda sloten zelf de toespraken af met een woord tot de gemeente, familie en verdere aanwezigen. Ze eindigden met het vergezicht uit Openbaring 7, wat ook hun motivatie is:

Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam! En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. Zij wierpen zich vóór de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

Back To Top